Login
Hasło

 

EDUKACJA

 

Słowniczek badań od A do Z
A | B | C | D | E | F | F | G | G | H | I | K | L | M | O | P | R | S | T |
Cholesterol
jest przedstawicielem bardzo licznej grupy związków opartych na cyklicznym węglowodorze steranie – zwanych steroidami. Do tej grupy związków należą związki o dużym znaczeniu biologicznym, a cholesterol jest substratem w syntezie tych związków. W organizmie cholesterol występuje, obok fosfolipidów, w błonach biologicznych, a także w osoczu i żółci. Cholesterol występuje jako wolny i zestryfikowany (w osoczy 2/3 cholesterol jest w formie zestryfikowanej).
Cholinoesteraza
hydrolaza – enzym rozkładający acetylocholinę do choliny i kwasu octowego. Bierze udział w mechanizmie przewodzenia pobudzeń we włóknach nerwowych.
Ciała ketonowe
grupa drobnocząsteczkowych związków chemicznych powstających z „aktywnego octanu” jeśli gromadzi się on (głównie podczas katabolizmu tłuszczów) w ilościach przekraczających jego włączanie do cyklu Krebsa. Do ciał ketonowych należą kwas acetooctowy, kwas β-hydroksymasłowy i aceton. Dwa pierwsze związki naruszają równowagę kwasowo-zasadową i wodną organizmu, gdyż są wydzielane z moczem wraz z dużymi ilościami jonów sodu, potasu i wody, co powoduje spadek rezerwy alkalicznej krwi, odwodnienie i może być przyczyną kwasicy.
CK
kinaza kreatyninowa, enzym katalizujący odwracalną reakcję przeniesienia fosforanu z fosfokreatyny na ADP. Ma to bardzo duże znaczenie w energetyce komórki, zwłaszcza w komórkach mięśniowych. Enzym ten występuje głównie w mięśniach (m. szkieletowe, m. sercowy i m. macicy) oraz w mózgu. Zwiększona aktywność CK jest najczulszym i najwcześniejszym wyrazem uszkodzenia komórek mięśnia sercowego.
CRP
białko C-reaktywne, białko o aktywności podobnej do aktywności przeciwciała o zdolności wiązania dopełniacza. Wzrost jego stężenia we krwi wyprzedza wzrost OB. W ostrej fazie procesu zapalnego i martwicy.
Czas kaolinowo-kefalinowy
patrz: APTT
Czas protrombinowy
patrz: PT
Czas trombinowy
patrz: TT
Czynnik reumatoidalny
białko o charakterze makroglobuliny (IgM), będące przeciwciałem przeciw immunoglobulinom G (IgG).
Czynnik VII
von Willebranda, niezbędny składnik krwi biorący udział w procesie krzepnięcia krwi. Jest konieczny do adhezji płytek do kolagenu w miejscu uszkodzonego naczynia. We krwi łączy się z czynnikiem VIII, chroniąc go przed przedwczesną degradacją.
Czynnik VIII
(globulina przeciwhemofilowa) należy do osoczowych czynników krzepnięcia krwi (białek, poza czynnikiem IV, biorących udział w procesie zamiany rozpuszczalnego białka osocza fibrynogenu w nierozpuszczalną fibrynę i powstawania żelu). Syntetyzowany jest w wątrobie i krwinkach białych. Niedobór czynnika VIII powoduje skazę krwotoczną znaną pod nazwą hemofilii.
Czynnik von Willebranda
patrz: czynnik VII
JAK ZLECIĆ BADANIE?
JAK POBRAĆ PRÓBKĘ?
EDUKACJA
LABORATORIUM
PRACA
KONTAKT
ALL RIGHTS RESERVED BY VETCOMPLEX SP. Z O.O. | CREATED BY 8 STUDIO - WWW.8STUDIO.PL Obsługa serwerów sztorm.eu