Login
Hasło

 

EDUKACJA

 

Słowniczek badań od A do Z
A | B | C | D | E | F | F | G | G | H | I | K | L | M | O | P | R | S | T |
ACPT
fosfataza kwaśna podobnie jak fosfataza alkaliczna enzym ten hydrolizuje organiczne monoestry kwasu fosforowego, a optimum jego działania przypada na pH w zakresie kwaśnym. ACPT umiejscowiona jest w lizosomach (pęcherzykowate organelle komórkowe, w których zachodzi rozkład – autoliza – różnych substancji).
ACTH
adrenokortykotropina, hormon tropowy nadnerczy, działa ponadto na tkankę tłuszczową i na malanocyty skóry. Głównym jego działaniem jest regulacja rozwoju i czynności kory nadnerczy. Najważniejszym efektem jej działania jest stymulacja syntezy kortyzolu. Zwiększa także wychwyt cholesterolu przez komórki nadnerczy.
Adrenokortykotropina
patrz: ACTH
AlAT
aminotransferaza alaninowa, enzym katalizujący reakcję przeniesienia grupy aminowej z alaniny na alfa-ketoglutaran z wytworzeniem glutaminianu (synteza aminokwasów).
Albumina
białko to jest wytwarzane w wątrobie, skąd przechodzi do krwi. Białka osocza utrzymują odpowiednie ciśnienie koloidoosmotyczne krwi, przy czym 75% wywieranego ciśnienia przypada na albuminę. Albumina odznacza się wyjątkową zdolność nieswoistego wiązania różnorodnych związków drobnocząsteczkowych, jonów metali i substancji obcych dla organizmu, w skutek czego mogą one być przenoszone w środowisku wodnym krwi.
Amoniak
jeden z pośrednich produktów przemiany azotowe. Powstaje z grup aminowych aminokwasów i niektórych innych związków pod wpływem oksydoreduktaz oraz z grup amidowych asparaginy i glutaminy pod wpływem hydrolaz. Ulega przekształceniu w cyklu mocznikowym w nietoksyczny mocznik i w tej postaci jest wydalany z moczem. Część jonów amonowych jest także bezpośrednio wydalana z moczem. Towarzyszy temu jednoczesna resorpcja jonów sodowych i potasowych z moczu pierwotnego do krwi.
Amylaza
enzym katalizujący hydrolityczny rozkład wiązania w cząsteczce skrobi oraz innych polisacharydach (cukrach złożonych), zbudowanych z glukozy. Jest wytwarzana w komórkach gruczołowych trzustki oraz w komórkach gruczołowych ślinianek.
Antybiogram
badanie wrażliwości wyhodowanych bakterii na antybiotyki i inne środki chemioterapeutyczne.
AP
fosfataza alkaliczna (zasadowa) enzym ten katalizuje hydrolizę monoestrów kwasu fosforowego w pH zasadowym. Zidentyfikowano wiele izoenzymów fosfatazy alkalicznej występujących w wielu tkankach.
APTT
czas kaolinowo-kefalinowy, czas krzepnięcia osocza po dodaniu kefaliny (w osoczu ubogopłytkowym odgrywa rolę czynnika płytkowego, niezbędnego do aktywacji protrombiny) w chlorku wapniowego jest miarą sprawności wewnątrzpochodnego mechanizmu aktywacji protrombiny z wyłączeniem wpływu płytek krwi.
AspAT
aminotransferaza asparaginianowa, enzym katalizujący odwracalną reakcję przeniesienia grupy aminowej z asparaginianu na alfa-ketoglutaran z wytworzeniem glutaminianu (synteza aminokwasów). Enzym ten wykrywany jest we wszystkich tkankach, ale w największych stężeniach występuje w wątrobie i sercu.
JAK ZLECIĆ BADANIE?
JAK POBRAĆ PRÓBKĘ?
EDUKACJA
LABORATORIUM
PRACA
KONTAKT
ALL RIGHTS RESERVED BY VETCOMPLEX SP. Z O.O. | CREATED BY 8 STUDIO - WWW.8STUDIO.PL Obsługa serwerów sztorm.eu